Regulamin sklepu internetowego Rentowna Kancelaria

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.rentownakancelaria.pl
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.rentownakancelaria.pl jest prowadzony przez Piotra Chodosza, ul. Narutowicza 24A, 05-400 Otwock, prowadzącego działalność gospodarczą, NIP-5321874403
3. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.rentownakancelaria.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje
1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenia:
a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
b) Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
c) Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym produkt fizyczny, cyfrowy lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
d) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
f) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2020.344),
g) Sklep internetowy – działający pod adresem www.rentownakancelaria.pl jest prowadzony przez Piotra Chodosza, ul. Narutowicza 24A, 05-400 Otwock, prowadzącego działalność gospodarczą, NIP-5321874403
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego,
i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
j) Właściciel – Piotr Chodosz , ul. Narutowicza 24A, 05-400 Otwock, prowadzący działalność gospodarczą NIP 5321874403, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu internetowego,
k) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
l) Usługodawca – Piotr Chodosz , ul. Narutowicza 24A, 05-400 Otwock, prowadzący działalność gospodarczą NIP 5321874403,
2. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu internetowego, stanowią własność Właściciela i chronione są prawami autorskimi.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu gdzie można wybrać wariant produktu i dokonać płatności.
2. Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem portalu EasyCart (dostępny pod adresem easycart.pl), będącego własnością spółki – eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN.
3. Istnieje możliwość opłacenia zamówienia w inny sposób, w tym celu napisz na biuro@rentownakancelaria.pl
4. Opłacenie zamówienia prowadzi do zawarcia ze mną umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
5. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep internetowy produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
6. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
7. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
8. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
9. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak dane do faktury.
10. Klient w toku procesu Zamówienia dokonuje automatycznej rejestracji w celu zarządzania subskrypcją.

§ 4 Złożenie zamówienia
1. Zamówienie produktu ze Sklepu internetowego możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu (www.easycart.pl).
2. Do złożenia zamówienia służy koszyk zakupowy
3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz  NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury VAT).
4. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:
a) Głównych cechach Produktu,
b) Łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami,
c) Możliwości odstąpienia od umowy.
5. Po otrzymaniu zamówienia, Właściciel potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Właściciela do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
6. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela, bądź przez innego operatora płatności.
9. Fakturę dokumentującą zakup otrzymasz w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
10. Zobowiązanie Właściciela sklepu polega na dostarczeniu i udostępnieniu możliwości logowania do platformy Business Legal Community (https://lbc.circle.so) lub zakupionych plików elektronicznych, co następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w zamówieniu informacji o sposobie logowania, lub korzystania z zakupionych plików elektronicznych.

§ 6 Odnowienie i rezygnacja z subskrypcji
1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w Koncie Użytkownika za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy będzie za pośrednictwem linka zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej do Kupującego po złożeniu zamówienia. Wiadomość e-mail zostanie przesłana do Kupującego niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres e-mail, podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia.
2. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do Produktu na cały opłacony okres.
3. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Koncie Użytkownika.
4. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili zmienić wariant subskrypcji Produktu oraz zmienić dane karty płatniczej.
5. Przekazanie danych karty płatniczej podczas składania zamówienia przez Klienta powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i będzie wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.
6. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w panelu Klienta oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.
7. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.
8. Po przekroczeniu daty obowiązywania Subskrypcji Klientowi odebrany zostaje dostęp do Produktu.
9. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do Produktu przez cały okres obowiązywania subskrypcji, lecz zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania Strony internetowej, na której dostępne są Produkty, o czym powiadamia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą zaprzestania dostarczania Produktów.
10. W sytuacji zaprzestania dostarczania Produktu, Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem okresu Subskrypcji.


§ 7 Prawa autorskie
1. Nie możesz udostępniać kupionych treści cyfrowych do użytku podmiotom trzecim.
2. Prawa autorskie pochodzące ze Sklepu Internetowego przysługują Właścicielowi lub podmiotom współpracującym z Właścicielem.
3. Korzystanie z treści z naruszeniem zasad Regulaminu będzie skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu bez podania przyczyny.
2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient powinien poinformować o tym Właściciela, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Właściciela, które może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres: biuro@rentownakancelaria.pl, może to także zrobić za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy Właściciela: biuro@rentownakancelaria.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, nie wywołuje skutków prawnych.
3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przekazywany Klientowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
6. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 8 Reklamacje
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@rentownakancelaria.pl pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja”
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Obsługę procesu zamówienia Produktu, w tym obsługę płatności za Produkty oraz realizację obowiązków Usługodawca powierzył podmiotowi prowadzącemu serwis EasyCart dostępny pod adresem www.easycart.pl. Podmiot prowadzący EasyCart działa w tym zakresie w imieniu i na rzecz usługodawcy.
2. Użytkownik musi zarejestrować się w EasyCart, tj. założyć Konto i postępować zgodnie z regulaminem EasyCart dostępnym pod adresem https://www.easycart.pl/regulamin-dla-kupujacych.
3. Reklamacje dotyczące Produktu Klient powinien kierować do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rentownakancelaria.pl albo pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w § 1.
4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://www.rentownakancelaria.pl/regulamin/
5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z publikacji stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

Copyright 2022

Na skróty